Leader

Leader

Beredskapsdag 2023


Under hösten 2023 har ett projekt kallat Beredskapsdag genomförts i Segmons folkets park.

Pengar söktes och beviljades av Leader närheten och Jordbruksverket.

Lördagen den 9 september gick det av stapeln och det var en mycket välbesökt arrangemang. 15-20 utställare var på plats och syftet med dagen var att informera angående kriser m.m. i samhället.
klicka på bilderna för att se dem i större format.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Folk & Rock-festivalen Segmon 2016 – ideella krafter utvecklar besöksnäring och turism

Leaderprojekt 2016-4013


I ett Leader-projekt/ Leader Närheten med medel från Europeiska Jordbruksfonden för

landsbygdsutveckling Europa investerar i landsbygdsområden utfördes under 2016 ett

projekt i Segmon, Grums kommun. Syftet med projektet var att genom ett större

evenemang – Folk & Rock-festivalen i Segmon, visa hur ideella krafter i bred samverkan kan

bidra till att utveckla besöks- och turismnäring på landsbygden.Under 2016 genomförde Föreningen Folkets Hus i Segmon ett fullskaligt projekt där man

bland annat gjorde en tillfällig och varsam utbyggnad av parken för att pröva en möjlig

utveckling för framtiden. I projektet tog man fasta på utökad service gentemot besökande

beträffande bättre sanitet och ökad säkerhet. Fler tillfälliga sittplatser och en större scenyta

arrangerades för att skapa trivsamma och bra förutsättningar för upplevelser i en unik miljö.

Vidare anbringades dekorationer och förbättrad belysning för att skapa trivsel alltifrån entré

till parkmiljön.


En viktig del i projektet handlar om att festivalens artister ges bättre service. I projektet

inrättades bland annat för första gången ett s k backstageområde. Ett annat område för

utveckling var att förbättra marknadsföringen. Här prövades ett fördjupat samarbete med

lokala aktörer inom turism, bland annat genom gemensamma event som genomförandet av

en Campingscen. Ytterligare en viktig del i projektet var att kunna erbjuda extra transporter

för att få besökare till en festival på landsbygden. Festivalen är en indikator på vikten av

fungerande kommunikationer.


Projektet visar på vad som krävs för att kunna genomföra ett stort arrangemang på

landsbygden och ger underlag inför framtida utvecklingsmöjligheter. En viktig del är att

säkerställa den parkmiljön som Folkets Hus/Park utgör. Därför prövas tillfälliga lösningar som

kan byggas upp och tas ned utan bestående ingrepp i en unik kulturmiljö med rötter i

folkrörelsen från 1918.